همه چیزستان http://mehr-dad.mihanblog.com 2020-06-05T01:59:42+01:00 text/html 2018-12-31T15:11:44+01:00 mehr-dad.mihanblog.com MEHRDAD افزایش اندازه آلت تناسلی http://mehr-dad.mihanblog.com/post/1675 <div>بسیاری از مردان در مورد<b>&nbsp;<a href="http://1zoj.ir/enlarging-the-penis/" target="_blank" title="">اندازه آلت تناسلی</a></b>&nbsp;خود نگران هستند . روش های درمانی زیادی در اینترنت موجود است که ادعا می کنند می توانند به شما برای بزرگ کردن آلت تناسلی کمک ند . با این حال اینها کلاهبرداری هستند و هیچ درمان علمی ثابت شده و مطمئنی برای افزایش اندازه آلت تناسلی وجود ندارد .</div><div><br></div> text/html 2018-11-17T21:50:18+01:00 mehr-dad.mihanblog.com MEHRDAD فواید و عوارض خود ارضایی http://mehr-dad.mihanblog.com/post/1674 <div><br></div><div><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-family: iransans_ultralight; margin: 21px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; line-height: 29px;"><span style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased;">خود ارضایی چیست و چگونه انجام می شود ؟</strong></span><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><span style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a href="http://1zoj.ir/" target="_blank" title=""><b>خود ارضایی</b></a>&nbsp;(<a href="http://1zoj.ir/side-effects-and-benefits-of-mastur-bation/" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; color: rgb(244, 126, 0); text-decoration: none; transition: color 0.2s ease-in; background-color: transparent;"><strong style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased;">اسمتنا</strong></a>) یعنی انسان به تنهایی با خودش کاری کند که باعث برانگیخته شدن شهوت و خروج منی شود ؛ مانند بازی کردن با دست ، گوش کردن به صدای زن نامحرمی که باعث تحریک جنسی می شود ، رد و بدل کردن حرف های عاشقانه ، فکر کردن به رابطه جنسی و … اگر کسی یکی از این اعمال را به قصد خروج منی انجام دهد مرتکب خود ارضایی شده است .</span></p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-family: iransans_ultralight; margin: 21px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; line-height: 29px;">&nbsp;</p><div id="islam" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; color: rgb(51, 51, 51); font-family: iransans_ultralight; font-size: 16px; line-height: 29px;"></div><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-family: iransans_ultralight; margin: 21px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; line-height: 29px; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><span style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">دیدگاه اسلام در مورد خود ارضایی</span></strong></span></p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-family: iransans_ultralight; margin: 21px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; line-height: 29px;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-family: iransans_ultralight; margin: 21px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; line-height: 29px;"><span style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased;">احادیث در مورد خود ارضایی&nbsp;</strong></span><br style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><span style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">از ابوبصیر نقل شده است که “از امام صادق شنیدم که فرمود : خداوند با سه گروه حرف نمی زند و به ایشان نظر نمی کند و آنان را از گناهان پاکیزه نمی سازد و برای آنان عذابی دردناک است ، یکی از آن گروه کسانی هستند که با خود نکاح (استمناء) کرده اند . “</span></p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-family: iransans_ultralight; margin: 21px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; line-height: 29px;"><span style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">هنگامی که از امام صادق درباره خود ارضایی با دست سوال شد در جواب فرمودند : گناه بزرگی است که خداوند در قرآن از آن نهی کرده است و کسی که چنین کاری را انجام دهد مثل این است که با خودش ازدواج کرده است و اگر من کسی را که این کار را انجام داده است ، بشناسم با او غذا نمی خورم !</span></p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-family: iransans_ultralight; margin: 21px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; line-height: 29px;"><span style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">پیامبر اکرم (ص) فرمود : کسی که با کف دست خود ازدواج کند (خود ارضایی کند) از رحمت خدا به دور است .</span></p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-family: iransans_ultralight; margin: 21px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; line-height: 29px;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-family: iransans_ultralight; margin: 21px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; line-height: 29px; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased;">معایب خود ارضایی از دیدگاه اسلام&nbsp;</strong></span></p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-family: iransans_ultralight; margin: 21px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; line-height: 29px;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-family: iransans_ultralight; margin: 21px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; line-height: 29px;"><span style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased;">الف : زیان های روحی و معنوی خود ارضایی</strong></span></p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-family: iransans_ultralight; margin: 21px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; line-height: 29px;"><span style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">1. خود ارضایی یک گناه کبیره است و باعث دوری انسان از خداوند می شود و دوری انسان از خداوند باعث از بین رفتن آرامش روحی فرد می شود .</span></p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-family: iransans_ultralight; margin: 21px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; line-height: 29px;"><span style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">2. خود ارضایی عمل جنسی غیر طبیعی و ناقص است (زیرا طرف دوم رابطه حضور فیزیکی نداشته و تنها در ذهن فرد خود ارضا می باشد ) . احتمال دارد فردی که در زندگی مجردی با خود ارضایی ، نیروی جنسی خود را ارضا می کرده است و به این کار اعتیاد پیدا کرده است بعد از ازدواج نیز به این کار ادامه دهد و در رابطه زناشویی با همسر دچار سردی شود .</span></p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-family: iransans_ultralight; margin: 21px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; line-height: 29px;"><span style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">3. گوشه گیری ، نا امیدی ، بی تفاوتی نسبت به مسائل مهم زندگی ، غم و کدورت روانی از عوارض روحی خود ارضایی است .</span></p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-family: iransans_ultralight; margin: 21px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; line-height: 29px;"><span style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">4. خود ارضایی باعث ضعف حافظه و کاهش اراده می شود .</span></p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-family: iransans_ultralight; margin: 21px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; line-height: 29px;"><span style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">5. خود ارضایی در بعضی از افراد باعث سردرد و سرگیجه یا سوت کشیدن گوش می گردد .</span></p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-family: iransans_ultralight; margin: 21px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; line-height: 29px;"><span style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">6. خستگی دستگاه اعصاب و به تبع آن پرخاشگر شدن فرد .</span></p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-family: iransans_ultralight; margin: 21px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; line-height: 29px;"><span style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">7. حساسیت و زود رنجی در کوچکترین برخورد با دیگران .</span></p></div> text/html 2017-06-05T21:51:39+01:00 mehr-dad.mihanblog.com MEHRDAD رایج ترین دروغ هایی که مردان به زنان می گویند http://mehr-dad.mihanblog.com/post/1673 <div class="body align"><div class="cnt"> <p align="center"><a href="http://1zoj.ir/men-lie-to-women/" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1267" src="http://1zoj.ir/wp-content/uploads/Men-lie-to-women-P115-450x298.jpg" alt="رایج ترین دروغ هایی که مردان به زنان می گویند " height="298" width="450"></a></p> <p>در این مقاله از وبسایت <a href="http://1zoj.ir/"><strong>یک زوج</strong></a> قصد داریم به رایج ترین دروغ هایی که مردان در زندگی مشترک به <b><a href="http://1zoj.ir/" target="_blank">زنان</a></b> می گویند اشاره کنیم .</p> <p><br></p> <p> </p> <p><strong>متاسفم :</strong><br> ساده ترین راه مرد برای نجات پیدا کردن یک از موقعیت خطرناک گفتن کلمه “متاسفم” است . با این جمله خیلی راحت می توان زن را رام کرد . کافیست مرد به زن بگوید متاسف است تا همه چیز لااقل برای همان لحظه به خوبی و خوشی تمام شود .</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>مادرت را دوست دارم :</strong><br> در حقیقت کمتر مردیست که به خانواده همسرش به خصوص مادر زنش علاقه واقعی داشته باشد . ممکن است مرد از خانواده همسرش متنفر باشد اما برای حفظ رابطه با همسرش این طور وانمود می کند که معاشرت با خانواده او برایش لذت بخش است .</p> </div></div> text/html 2017-06-05T21:51:10+01:00 mehr-dad.mihanblog.com MEHRDAD رایج ترین دروغ هایی که زنان به مردان می گویند http://mehr-dad.mihanblog.com/post/1672 <div class="body align"><div class="cnt"> <p align="center"><a href="http://1zoj.ir/women-lie-to-men/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1250" src="http://1zoj.ir/wp-content/uploads/Women-lie-to-men-P114-450x244.jpg" alt="رایج ترین دروغ هایی که زنان به مردان می گویند " height="244" width="450"></a></p> <p>انسان ها در زندگی روزمره تحریک می شوند تا <a href="http://1zoj.ir/women-lie-to-men/"><strong>دروغ</strong></a> بگویند . زنان هم در طول زندگی مشترک سعی می کنند با توسل به دروغ های ظریف و بی ضرر موقعیت ها را به نفع خودشان تغییر بدهند . در این مقاله به رایج ترین دروغ هایی که <a href="http://1zoj.ir/"><b>زنان</b></a> به <a href="http://1zoj.ir/"><b>مردان</b></a> می گویند اشاره خواهیم کرد .</p> </div></div> text/html 2017-06-05T21:50:40+01:00 mehr-dad.mihanblog.com MEHRDAD چرا خانم ها در ازدواج پیشقدم نمی شوند ؟ http://mehr-dad.mihanblog.com/post/1671 <div class="body align"><div class="cnt"> <p><a href="http://1zoj.ir/initiative-in-marriage-by-women/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1240" src="http://1zoj.ir/wp-content/uploads/Initiative-in-marriage-by-women-P113-450x236.jpg" alt="چرا خانم ها در ازدواج پیشقدم نمی شوند ؟" height="236" width="450"></a></p> <p>با توجه به اینکه در دوران کنونی خانم ها مقامات شغلی بالایی را کسب کرده اند و پیشرفت های چشمگیری داشته اند ممکن است عده ای فکر کنند که آن ها در دنیای <a href="http://1zoj.ir/" target="_blank"><b>ازدواج</b></a> نیز مانند سایر جنبه های زندگیشان پرتکاپو هستند و ترجیح می دهند خودشان برای <a href="http://1zoj.ir/initiative-in-marriage-by-women/"><strong>ازدواج</strong></a> پیشقدم شوند . البته عده ی کمی از این نوع خانم ها وجود دارند که مردها نمی توانند سربه سرشان بگذارند و دستشان بیندازند ولی باید پذیرفت که تعداد این نوع خانم ها بسیار محدود است .</p> </div></div> text/html 2017-06-05T21:50:12+01:00 mehr-dad.mihanblog.com MEHRDAD راههای خوشحال کردن زنان http://mehr-dad.mihanblog.com/post/1670 <div class="body align"><div class="cnt"> <p><a href="http://1zoj.ir/methods-of-happy-women/"><img class="aligncenter wp-image-1230 size-full" src="http://1zoj.ir/wp-content/uploads/Methods-of-happy-women-P112.jpg" alt="راههای خوشحال کردن زنان" height="366" width="293"></a></p> <p><a href="http://1zoj.ir/methods-of-happy-women/"><strong>زن ها</strong></a> در کشف کردن مسائل به همراه جزئیات استاد هستند . آنها به همه چیز توجه می کنند و کوچکترین رفتارهای همسر اگر صمیمانه و متفکرانه انجام شود ، مورد تحسین زن ها قرار گرفته و باعث افزایش محبوبیت <a href="http://1zoj.ir/" target="_blank"><b>همسر</b></a> در نزد آنها می گردد .</p> <p>&nbsp;</p> <p>برخی مردها تصور می کنند تنها کاری که برای خوشحال کردن همسرشان می توانند انجام بدهند کمک کردن در کارهای خانه یا شستن ظروف غذاست . هر چند این ایده ی خویب است ولی برای ابراز نهایت علاقه به همسر به تنهایی کافی نیست .</p> <p>اگر قصد دارید همسرتان را راضی و خوشحال کنید و عشق و علاقه ی او نسبت به خودتان را افزایش دهید نکاتی که در ادامه این مطلب بیان می شود را دنبال کنید .</p> <p><span id="more-1227"></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>1- دستورات رومانتیک به او بدهید :</strong><br> برای اینکار می توانید از یادداشت گذاشتن استفاده کنید به این صورت که در قسمتی از خانه یادداشتی رومانتیک بنویسید و به او بگویید که چکار کند . مثلا به او بگویید به آشپزخانه برود و یک لیوان نوشیدنی را که برایش آماده کرده اید را بنوشد . سپس در کنار لیوان یادداشتی دیگر گذاشته و به او بگویید که بعد از نوشیدن به حمام برود و دوش بگیرد . سپس در حمام برای او یادداشتی بگذارید که بعد از حمام کردن لباسهایی که در حمام گذاشته اید را به تن کند و به اتاق خواب رفته و یک موسیقی ملایم پخش نماید و روی تختخواب دراز بکشد !</p> <p>&nbsp;</p> </div></div> text/html 2017-06-05T21:49:31+01:00 mehr-dad.mihanblog.com MEHRDAD کاندوم زنانه برای جلوگیری از تجاوز http://mehr-dad.mihanblog.com/post/1669 <div class="body align"><div class="cnt"> <p align="center"><a href="http://1zoj.ir/female-condom/"><img class="aligncenter wp-image-1179" src="http://1zoj.ir/wp-content/uploads/Female-condom-P17.jpg" alt="کاندوم زنانه برای جلوگیری از تجاوز" height="303" width="450"></a></p> <p><br></p> <p>این <a href="http://1zoj.ir/female-condom/"><strong>کاندوم زنانه</strong></a> که با نام ریپکس ثبت شده است ، وسیله ای است که از تجاوز مردان به زنان جلوگیری کرده و آسیب های جدی در آلت تناسلی مردان ایجاد می کند&nbsp; . این سلاح توسط “سونت اهلرز” خانم پنجاه و هفت ساله آفریقایی طراحی شده است و برای جلوگیری از تجاوز به زنان در اختیار آنان قرار داده شده است .</p> <p><br></p> <p><span id="more-208"></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>اهلرز انگیزه خود را از ساختن این دستگاه چنین بیان می کند :</strong><br> ” 20 سال پیش با زنی که به او تجاوز <a href="http://1zoj.ir/"><strong>جنسی</strong></a> شده بود ملاقات کردم و او به من گفت ای کاش وسیله ای بود که هنگام تجاوز آلت تناسلی مرد را گاز می گرفت ”</p> <p>&nbsp;</p> <p>بنابراین فکر ساختن ریپکس از آن پس در فکر دکتر اهلرز می افتد و او موفق می شود چنین دستگاهی را طراحی و عرضه کند . ریپکس علاوه بر اینکه جلوی تجاوز مردان به زنان را می گیرد هم چنین مردان متجاوز را به شدت مجازات کرده و از انتقال ویروس ایدز و دیگر بیماری های مقاربتی نیز جلوگیری می کند .</p> </div></div> text/html 2017-06-05T21:49:09+01:00 mehr-dad.mihanblog.com MEHRDAD اهمیت رابطه جنسی در زندگی مشترک http://mehr-dad.mihanblog.com/post/1668 <div class="body align"><div class="cnt"> <h2 style="text-align: center;">اهمیت رابطه جنسی</h2> <p align="center"><a href="http://1zoj.ir/the-importance-of-sex-in-marriage/"><img class="aligncenter wp-image-198" src="http://1zoj.ir/wp-content/uploads/The-importance-of-sex-in-marriage-P16.jpg" alt="اهمیت رابطه جنسی در زندگی مشترک" height="225" width="450"><br></a></p> <p><br></p> <p>رابطه و رضایت جنسی در طول زمان و با آگاهی بسیار زیادی قابل دستیابی است . زن و شوهر می توانند از رابطه جنسی سالم در طول زندگی مشترک بهره برده و از آن انرژی مثبت دریافت کنند . برای دستیابی به این هدف دو طرف می بایست نسبت به همدیگر تعهد داشته باشند و با یکدیگر همکاری نمایند . زن و شوهر می بایست اولین هدف خود را راضی کردن طرف مقابل از لحاظ مسائل جنسی قرار دهند .<br> <span id="more-197"></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>زیربنای مشکلات جنسی کمبود صمیمیت بین زن و شوهر می باشد . زن و شوهر می بایست توانایی بیان احساسات خود را داشته باشند و قادر باشند خواسته های جنسی خود را به طرف مقابل بگویند . هم چنین باید بتوانند اعمال جنسی که موجب رنجش آن ها می شود را بیان کنند . وقتی زن و شوهر نتوانند به یکدیگر مهر بورزند رابطه جنسی آن ها در سطح شهوانی باقی می ماند و همیشه رابطه <a href="http://1zoj.ir"><strong>جنسی</strong></a> را همراه با ترس نپذیرفته شدن ادامه می دهند .</p> <p>&nbsp;</p> <p>وقتی زن و شوهر با یکدیگر گفتگوهای عاشقانه داشتند باشند آن ها می توانند در خلال این گفتگوها خواسته های جنسی خود را به همدیگر بگویند و کیفیت <a href="http://1zoj.ir/the-importance-of-sex-in-marriage/"><strong>رابطه جنسی</strong></a> را افزایش بدهند . این امر باعث می شود زن و شوهر هر روز بیشتر از گذشته خواهان یکدیگر باشند .</p> </div></div> text/html 2017-06-05T21:48:45+01:00 mehr-dad.mihanblog.com MEHRDAD دلایل ناتوانی جنسی زن ها چیست ؟ http://mehr-dad.mihanblog.com/post/1667 <div class="body align"><div class="cnt"> <div class="body align"><div class="cnt"> <p align="center"><a href="http://1zoj.ir/female-sexual-dysfunction/"><img class="wp-image-188 aligncenter" src="http://1zoj.ir/wp-content/uploads/Female-sexual-dysfunction-P15-1.jpg" alt="دلایل ناتوانی جنسی زن ها چیست ؟" height="150" width="450"><br></a></p> <p><br></p> <p>اکثر زن ها در دوران جوانی از برقراری رابطه جنسی لذت می برند اما به خاطر افزایش سن یا مسائل دیگر میل جنسی آن ها کاهش یافته و دیگر از رابطه جنسی با شوهر خود احساس رضایت نمی کنند . اکنون این سوال مطرح می شود که چرا کارهایی که در گذشته برای زن ها لذت بخش بود اکنون برایشان دردناک شده است ؟</p> <p><span id="more-187"></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>بسیاری از زن ها در مراحل مختلف زندگیشان با مشکلات جنسی مواجه می شوند ، در دوران یائسگی بیشتر زن ها دچار&nbsp; <a href="http://1zoj.ir/female-sexual-dysfunction/"><strong>ناتوانی جنسی</strong></a> می شوند . باید توجه داشت که با افزایش سن بدن نیز دچار تغییر می شود و میل جنسی نیز از این تغییرات مستثنی نمی باشد . بنابراین طبیعی است که میل جنسی در سن 60 سالگی با میل جنسی در سن 30 سالگی متفاوت باشد .</p> </div></div> </div></div> text/html 2017-06-05T21:48:24+01:00 mehr-dad.mihanblog.com MEHRDAD چگونه شوهر را راضی و علاقه مند نگه داریم ؟ http://mehr-dad.mihanblog.com/post/1666 <div class="body align"><div class="cnt"> <div class="body align"><div class="cnt"> <p align="center"><a href="http://1zoj.ir/how-interested-to-keep-husband/"><img class="aligncenter wp-image-176" src="http://1zoj.ir/wp-content/uploads/how-interested-to-keep-husband-P14.jpg" alt="چگونه شوهر را راضی و علاقه مند نگه داریم ؟" height="338" width="450"></a></p> <p><br></p> <p>قسمت اعظم شخصیت مردان را مسئولیت پذیری تشکیل می دهد .&nbsp; به همین دلیل مردها تمایل دارند زیر مجموعه داشته باشند و از اینکه خودشان زیر مجموعه باشند خوششان نمی آید . بر اساس همین پدر ستون خانواده را تشکیل می دهد . بنابراین هر کدام از اعضای خانواده نیز برای دلگرم تر شدن پدر می بایست رفتارهای شایسته ای با او داشته باشند . مهمترین شخص در خانواده ی مرد همسر او می باشد . اگر همسر این نقش را خوب ایفا کند مردان برای بازگشت از محل کار به خانه لحظه شماری می کنند در غیر این صورت مردان ترجیح می دهند وقت آزاد خود را با دوستانش سپری کنند . باید توجه کرد که هیچ زنی قصد اذیت کردن شوهرش را ندارد اما برخی رفتارهای زنان ناخواسته باعث برداشت غلط از طرف <a href="http://1zoj.ir/how-interested-to-keep-husband/"><strong>شوهر</strong></a> می گردد .<br> <span id="more-175"></span></p> <h2 style="text-align: center;">ویژگی های مشترک مردان</h2> <p>یکی از سوالاتی که برای اکثر زن ها مطرح است این است که مردها از چه زن هایی خوششان می آید ؟ در کل مردان زن هایی را دوست دارند که از هر نظر بتوانند آن ها را ارضا کنند . یکی از عواملی که مردان برای آن <a href="http://1zoj.ir"><strong>ازدواج</strong></a> می کنند رفع نیاز جنسی است . بنابراین زن ها می توانند با رفع نیاز جنسی مردها به راحتی همسر خود را شیفته خود نگه دارند . برای این منظور زن می بایست همیشه بدنی آماده داشته باشد . مواقعی که با شوهر تنهاست لباس های تحریک کننده بپوشد ، آرایش کند و هر چند وقت یکبار مدل آرایش خود را برای ایجاد تنوع تغییر بدهد ، برای زیباتر کردن اندام خود تلاش کند .</p> </div></div> </div></div> text/html 2017-06-05T21:47:59+01:00 mehr-dad.mihanblog.com MEHRDAD تفاوت میل جنسی چیست و چگونه رفع می شود ؟ http://mehr-dad.mihanblog.com/post/1665 <div class="body align"><div class="cnt"> <div class="body align"><div class="cnt"> <p align="center"><a href="http://1zoj.ir/difference-between-sexual-desire/"><img class="aligncenter wp-image-164" src="http://1zoj.ir/wp-content/uploads/What-is-the-difference-between-sexual-desire-and-how-to-fix-it-P13.jpg" alt="تفاوت میل جنسی چیست و چگونه رفع می شود ؟" height="324" width="450"></a></p> <p> کاهش شدت میل جنسی در زندگی مشترک یکی از مسائل عادی در ازدواج می باشد . معمولا پس از گذشت یکسال و نیم از زندگی مشترک ، هنگامی که مرحله ی شیدایی به اتمام رسید ، اختلاف در میل جنسی زن و شوهر کم کم خودش را نشان می دهد .</p> <p><span id="more-163"></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>اختلاف در <strong><a href="http://1zoj.ir/difference-between-sexual-desire/">میل جنسی</a></strong> به حالتی گفته می شود که زن یا شوهر نسبت به رابطه جنسی اشتیاق یکسان ندارند ، به عبارتی دیگر اشتیاق زن یا مرد برای برقراری رابطه جنسی کمتر یا بیشتر می باشد . اگر به این مساله توجه نشود کم کم حالت غیر عادی به خود گرفته و می تواند به سرد شدن ارتباط جنسی زن و شوهر منجر گردد . بنابراین لازم است زن و شوهر بیشتر از قبل در مورد مسائل جنسی اطلاعات کسب کنند .</p> <p>&nbsp;</p> <p>افراد اغلب فکر می کنند رابطه <a href="http://1zoj.ir"><strong>جنسی</strong></a> یک نیاز خودجوش می باشد که به هیچ گونه برنامه ریزی نیاز ندارد ، که این طرز فکر غلط می باشد چرا که رابطه جنسی نیز می تواند با آموزش و یادگیری به صورت مناسب جهت دهی شود . باید توجه کرد ، نیاز جنسی یکی از نیازهای مهم در زندگی مشترک می باشد که در تعیین میزان رضایت از زندگی نقش بسیار حساسی دارد .</p> </div></div> </div></div> text/html 2017-06-05T21:47:29+01:00 mehr-dad.mihanblog.com MEHRDAD راه های افزایش منی در مردان http://mehr-dad.mihanblog.com/post/1664 <p align="center"><a href="http://1zoj.ir/ways-to-increase-semen/"><img class="aligncenter wp-image-155" src="http://1zoj.ir/wp-content/uploads/Ways-to-Increase-Semen-P12-1.jpg" alt="راه های افزایش منی در مردان" height="225" width="450"></a></p> <p><br></p> <p>هنگامی که آلت جنسی منی را به سمت بیرون پمپاژ می کند و منی بیرون می ریزد ، تخلیه منی صورت گرفته و موجب لذت بسیار بالایی در بسیاری از مردان و زنان می شود که این عمل ارگاسم نام دارد . یکی از راه هایی که می تواند لذت ارگاسم را زیاد و مدت آن را طولانی نماید ، افزایش میزان منی می باشد . افزایش <a href="http://1zoj.ir/ways-to-increase-semen/"><strong>منی</strong></a> می تواند میل جنسی را نیز افزایش بدهد .</p> <p><span id="more-153"></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>ترکیبات منی چیست ؟</strong><br> منی علاوه بر اسپرم شامل اسید سیتریک ، فسفریل کولین ، آمینو اسیدهای آزاد ، آنزیم ، پتاسیم ، روی و پروستا گلاندین می باشد .</p> text/html 2017-06-05T21:47:08+01:00 mehr-dad.mihanblog.com MEHRDAD معرفی اصطلاحات جنسی http://mehr-dad.mihanblog.com/post/1663 <p align="center"><a href="http://1zoj.ir/the-introduction-of-sexual-terms/"><img class="wp-image-87 aligncenter" src="http://1zoj.ir/wp-content/uploads/The-introduction-of-sexual-terms-P11.jpg" alt="معرفی اصطلاحات جنسی" height="169" width="450"></a></p> <p> <strong>منی :</strong><br> به مایعی غلیظ که از آلت تناسلی مردان&nbsp; بعد از رابطه <a href="http://1zoj.ir/the-introduction-of-sexual-terms/"><strong>جنسی</strong></a> یا استمنا و یا احتلام خارج می شود منی می گویند . نحوه خارج شدن منی در مردان با زنان متفاوت است و دارای سه نشانه می باشد :</p> <p>1- خروج منی همراه با شهوت و لذت جنسی است .<br> 2- هنگام خروج با جستن از آلت خارج می گردد .<br> 3- پس از خروج منی بدن سست می گردد .</p> اگر یکی از نشانه های بالا وجود نداشت آب خارج شده حکم منی را نخواهد داشت مگر اینکه از راهی دیگر یقین به منی بودن آن پیدا شود . text/html 2017-06-05T21:46:47+01:00 mehr-dad.mihanblog.com MEHRDAD تفاوت دخترها با پسرها از نظر احساسات http://mehr-dad.mihanblog.com/post/1662 <div class="body align"><div class="cnt"> <p align="center"><a href="http://1zoj.ir/females-and-males-in-emotions/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1218" src="http://1zoj.ir/wp-content/uploads/Differences-between-females-and-males-in-terms-of-emotions-P111-450x231.jpg" alt="تفاوت دخترها با پسرها از نظر احساسات" height="231" width="450"></a></p> <p>یکی از مسائلی که در مورد دخترها و پسرها مطرح می شود این است که دخترها احساسی هستند در مقابل پسرها منطقی می باشند . دخترها می خواهند بدانند چرا پسرها <strong><a href="http://1zoj.ir/females-and-males-in-emotions/">احساسات</a></strong> ندارند و پسرها هم می خواهند بفهمند که چرا دخترها فقط بر اساس احساساتشان زندگی می کنند و منطق ندارند . این تفاوت یک مساله روانشناسی فوق العاده پیچیده است که در این مطلب سعی می شود به زبان ساده مفهوم علمی این تفاوت رسانده شود .</p> <p><span id="more-1217"></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>علت این تفاوت در ظرف های احساسات دخترها و پسرهاست . اگر بخواهیم این مطلب را به صورت ساده بیان کنیم باید گفت که زن ها دارای یک ظرف بزرگ احساسی می باشند که قسمت اعظم شخصیت آن ها را شکل می دهد و هر چقدر هم تلاش می کنند این ظرف پر نخواهد شد . برای زن ها <a href="http://1zoj.ir/"><strong>عشق</strong></a> و شوهر 70 درصد زندگی را تشکیل می دهد . بنابراین نباید از زن ها انتظار داشت که منطقی باشند و آرامش داشته باشند زیرا آن ها دائما نگران زندگیشان که عشقشان می باشد هستند . زن ها به خاطر وجود چنین ظرف بزرگی در شخصیتشان 70 درصد نیازشان تنها با توجه برطرف می شود .</p> </div></div> text/html 2017-06-05T21:46:24+01:00 mehr-dad.mihanblog.com MEHRDAD عوارض خودارضایی افراد متاهل http://mehr-dad.mihanblog.com/post/1661 <div class="body align"><div class="cnt"> <p align="center"><a href="http://1zoj.ir/complications-satisfy-themselves-by-married/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1215" src="http://1zoj.ir/wp-content/uploads/Complications-satisfy-themselves-by-married-P110-450x450.jpg" alt="عوارض خودارضایی افراد متاهل " height="450" width="450"></a></p> <p><strong>خودارضایی چیست ؟</strong><br> <a href="http://1zoj.ir/complications-satisfy-themselves-by-married/"><strong>خودارضایی</strong></a> وقتی اتفاق می افتد که شخصی خودش را توسط عکس و فیلم به صورت مجازی تحریک کرده و به انجام سکس خیالی در ذهن بپردازد . یکی از مشکلات فراگیر در ایران به دلیل عدم دسترسی به جنس مخالف ، پدیده خودارضایی در دختران و پسران می باشد . این عمل در زنان 20 درصد بیشتر از آقایان رخ می دهد اما عوارض منفی و ضررهای وارده بر جسم و روان مردان تا 50 درصد بیشتر از زنان است . به دلیل سهولت انجام خودارضایی احتمال اعتیاد پیدا کردن به این کار بسیار زیاد و ترک آن بسیار سخت می باشد . هر گونه خارج شدن منی و انزال از آلت مردانه با خودارضایی باعث می شود انرژی بسیار زیادی به هدر رفته و موجب خستگی مفرط و احساس خواب آلودگی ، بی حوصلگی و عدم تمرکز ذهن گردد .</p> </div></div>